Проводящіе пути спинного мозга

Въ общемъ обзорѣ строенія спинного мозга (стр. Общій обзоръ строенія спинного мозга) мы убѣдились, что проходящіе въ немъ пути можно дѣлить на восходящіе и нисходящіе. То же подраздѣленіе примѣнимо при изученіи путей головного мозга и соединеній между послѣднимъ и спиннымъ мозгомъ; съ одной стороны, такое подраздѣленіе соотвѣтствуетъ анатомическому устройству проводящихъ путей, а съ другой стороны, удобно въ томъ смыслѣ, что оно вполнѣ совпадаетъ съ физіологическими данными, указывающими центробѣжное и центростремительное направленіе нервныхъ импульсовъ. Во многихъ случаяхъ, конечно, понятіе „восходящаго" пути требуетъ извѣстнаго ограниченія, въ особенности, когда несомнѣнно чувствительные пути заключаютъ въ себѣ извѣстное количество нисходящихъ волоконъ, и дѣло идетъ лишь объ относительно или преимущественно восходящихъ системахъ.

Существуетъ, кромѣ того, много пучковъ, которые служатъ не для связи периферіи тѣла съ центральнымъ органомъ, а, скорѣе, для соединенія различныхъ проводящихъ путей между собою. Проводящіе пути не идутъ безъ перерыва отъ периферіи къ корѣ, или наоборотъ; чаще всего въ стороны отъ нихъ отходятъ къ сосѣднимъ ядрамъ коллатерали на опредѣленныхъ разстояніяхъ одна отъ другой, или же происходитъ непосредственный перерывъ при помощи включенныхъ въ данный путь сѣрыхъ ядеръ, при чемъ послѣднія, посредствомъ особыхъ путей, въ свою очередь, соединяются съ отдаленными отъ нихъ сѣрыми массами. Все это будутъ системы коллатеральнаго проведенія, т. е. различнаго рода отвѣтвленія отъ главныхъ путей.

Извѣстная категорія путей не принадлежитъ ни къ восходящимъ, ни къ нисходящимъ системамъ, а состоитъ изъ тѣхъ и другихъ волоконъ. Такіе пути служатъ для связи зависящихъ функціонально другъ отъ друга центровъ и заслуживаютъ названія ассоціаціонныхъ путей.
 

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 116 | Теги: Проводящіе пути спинного мозга | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close