Органическая структура периферическихъ нервныхъ узловъ

Органическая структура периферическихъ нервныхъ узловъ.

Периферическіе гангліи представляютъ собою мѣстныя скопленія гангліозныхъ клѣтокъ особеннаго рода; черезъ нихъ проходятъ многочисленныя нервныя волокна (мякотныя и безмякотныя). Въ крупныхъ гангліяхъ выступаютъ на первый планъ тѣла клѣтокъ, въ мелкихъ же — скорѣе нервныя волокна.

Встрѣчаются также микроскопически мелкіе гангліи съ небольшимъ количествомъ клѣтокъ.

Формы клѣтокъ въ спинномозговыхъ и въ симпатическихъ узлахъ различны. Спинномозговыя гангліозныя клѣтки однополюсны (фиг. 17), симпатическія многополюсны (фиг. 16). Точное описаніе формъ и способовъ соединенія клѣтокъ послѣдуетъ въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ спеціальной неврологіи, здѣсь же необходимо коснуться лишь общихъ особенностей ихъ строенія.

Двѣ симпатическихъ мультиполярныхъ клѣтки.

Большая спинномозговая клетка

Ганглій, какъ цѣлое, покрытъ тонкой или толстой, смотря по его размѣрамъ, капсулой, продолженіемъ периневрія подходящихъ нервовъ. Содержимое ганглія образуютъ нервныя волокна и гангліозныя клѣтки (фиг. 19).

Ganglion cercivale inf. человека

Послѣднія имѣютъ круглую форму и характерное для нервныхъ клѣтокъ, большое пузырькообразное, большею частью сферическое и расположенное въ центрѣ ядро и круглое ядрышко. Нервныя волокна окружены эндоневральною оболочкою; гангліозныя клѣтки помѣщаются въ особыхъ капсулахъ, какъ орѣхи въ ихъ скорлупкахъ. Капсулы являются продолженіемъ эндоневральныхъ оболочекъ нервныхъ волоконъ; въ ихъ составъ входятъ соединительнотканныя волокна и болѣе или менѣе многочисленныя клѣтки, помѣщающіяся между поверхностью нервной клѣтки и внутренней стѣнкой капсулы (фиг. 17). Значеніе этихъ клѣтокъ еще не выяснено.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 37 | Теги: Периферическіе гангліи | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close