Количественныя отношенія волоконъ нервныхъ корешковъ и бѣлаго вещества

Количественныя отношенія волоконъ нервныхъ корешковъ и бѣлаго вещества.

Раньше, когда еще не было подробныхъ изслѣдованій о ходѣ волоконъ и планѣ строенія спинного мозга, признавали, что всѣ волокна нервныхъ корешковъ проходятъ въ пучкахъ бѣлаго вещества спинного мозга вверхъ, къ головному мозгу. Измѣренія разрѣзовъ и утомительный подсчетъ волоконъ считались надежнымъ средствомъ для рѣшенія вопроса. Фолькманнъ нашелъ поверхность поперечнаго сѣченія бѣлаго вещества лошади въ поясничной области (30-ый нервъ) равною 121, а въ самомъ верхнемъ шейномъ участкѣ — 109 кв. милл. Сумма поперечныхъ разрѣзовъ всѣхъ спинномозговыхъ нервовъ у змѣи (Crotalus) превосходитъ, по вычисленіямъ того же автора, поперечный разрѣзъ шейной области мозга въ 11 разъ. Врачъ и Ранхнеръ (Bratsch и Ranchner) съ помощью измѣреній доказали, что, по направленію снизу вверхъ, бѣлое вещество спинного мозга не увеличивается непрерывно; въ поперечномъ разрѣзѣ поясничной области оно занимаетъ больше мѣста, чѣмъ въ нижней грудной области, а въ шейномъ утолщеніи нѣсколько больше, чѣмъ въ области 2-го шейнаго нерва; такимъ образомъ, въ утолщеніяхъ возрастаетъ не только количество сѣраго, но и бѣлаго вещества. Штиллингъ нашелъ, что поверхность поперечныхъ разрѣзовъ всѣхъ нервныхъ корешковъ въ четыре раза больше, чѣмъ поверхность бѣлаго вещества на поперечномъ разрѣзѣ верхней части спинного мозга, на что еще раньше указывалъ Кёлликеръ. Однако, быть можетъ, въ спинномъ мозгѣ нервныя волокна утончаются и всѣ выводы, основанные на размѣрахъ поверхностей, весьма проблематичны. Вслѣдствіе этого Штиллингъ предпринялъ подсчетъ нервныхъ волоконъ. По его даннымъ,

подсчетъ нервныхъ волоконъ

Но въ области 2-го шейнаго нерва въ бѣломъ веществѣ имѣется всего лишь 401694 волокна. Столько приблизительно волоконъ вступаетъ въ продолговатый мозгъ, а такъ какъ послѣдній представляетъ собою часть головного мозга, то, слѣдовательно, и въ продолговатый мозгъ. Конечно, еще не извѣстно, сколько среди нихъ имѣется волоконъ корешковъ, но, во всякомъ случаѣ, можно уже сдѣлать выводъ, что не всѣ волокна корешковъ достигаютъ головного мозга. Если разматривать означенныя вычисленія, сравнивая съ результатами новѣйшихъ данныхъ относительно хода волоконъ и плана строенія спинного мозга, то вся ихъ роль въ выясненіи хода волоконъ сводится почти къ нулю. Сами по себѣ числовыя данныя относительно количества волоконъ въ нервныхъ корешкахъ, конечно, сохраняютъ большое значеніе.

Въ настоящее время вопросъ заключается не въ томъ, сколько волоконъ переходитъ изъ бѣлаго вещества спинного въ головной мозгъ, а въ томъ, сколько имѣется длинныхъ и короткихъ путей и къ какимъ областямъ спинного и головного мозга они направляются; идеаломъ современнаго изслѣдованія является полное и всестороннее знакомство съ каждымъ отдѣльнымъ неврономъ.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 54 | Теги: подсчетъ нервныхъ волоконъ, спинной мозг, волокна спинного мозга, корешкахъ спинного мозга | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close