Тазъ, pelvis

Безымянныя кости вмѣстѣ съ крестцовой составляютъ костное кольцо, тазъ. Обѣ лобковыя кости спереди соединяются посредствомъ симфиза, symphysis ossium pubis. Расходящіяся нижнія вѣтви лобковой кости образуютъ у мужчинъ въ большинствѣ случаевъ острый уголъ, angulus pubis, у женщинъ же тупой, arcus pubis. Посредствомъ линіи, linea terminalis, проведенной отъ promontorium по linea arcuata подвздошной кости и pecten ossis pubis до верхняго края симфиза, тазъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ части, на большой и малый тазъ, pelvis major, pelvis minor.

Ha linea terminalis съ каждой стороны различаютъ три части: pars sacralis, pars iliaca и pars pubica.

Большой тазъ окруженъ костями только сбоку и сзади. Малый тазъ книзу суживается костными частями въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ большой тазъ. Кромѣ того, сильныя связки участвуютъ въ образованіи задней и въ особенности боковыхъ стѣнокъ; тѣ же связки сильно вліяютъ на форму нижняго отверстія.

Женскій тазъ , pelvis

Тазъ, pelvis

Входъ въ малый тазъ, apertura pelvis (minoris) superior, полость таза вмѣстѣ съ ея стѣнками, а также выходъ изъ малаго таза, apertura pelvis (minoris) inferior, имѣютъ важное значеніе у обоихъ половъ, въ особенности у женщинъ, такъ какъ тѣло ребенка при актѣ родовъ должно пройти весь этотъ путь. Однако и помимо этого, тазъ играетъ весьма важную роль, такъ какъ онъ представляетъ собою соединенный съ крестцомъ поясъ для нижнихъ конечностей.

У четвероногихъ тазовой поясъ имѣетъ другое положеніе по отношенію къ позвоночнику, чѣмъ у человѣка. У нихъ тазъ и тазовой каналъ занимаютъ почти горизонтальное положеніе. Когда человѣкъ принимаетъ прямое стоячее положеніе, положеніе таза измѣняется не въ одинаковой степени; каналъ таза располагается не вертикально, а нѣсколько наклонно къ горизонтальной плоскости. Уголъ, образуемый плоскостью тазового входа и горизонтальной плоскостью, называется наклоненіемъ таза, inclinatio pelvis. Онъ измѣряется такъ: при вертикальномъ положеніи тѣла ведется линія отъ promontorium къ верхнему краю лобкового соединенія и продолжается дальше до пересѣченія ея съ горизонтальной линіей, лежащей въ серединной плоскости; открытый кзади уголъ, образуемый этими двумя линіями, — уголъ наклоненія. У мужскихъ тазовъ онъ составляетъ 55°, у женскихъ 60° и 65°. Уголъ наклоненія женскаго таза, слѣдовательно, болѣе напоминаетъ примитивныя отношенія. При томъ должно замѣтить, что уголъ наклоненія измѣняется въ зависимости отъ напряженія связокъ, соединяющихъ тазъ съ бедренными костями (см. ученіе о связкахъ).

Сагиттальный распилъ черезъ середину женскаго таза

Линія, проведенная отъ promontorium къ верхнему краю симфиза, называется conjugata таза входа. Линія, проведенная отъ верхушки копчика къ нижнему краю симфиза, называется diameter recta тазового выхода. Линія, проведенная черезъ середину тазовой полости перпендикулярно къ обѣимъ conjugata, называется направляющей линіей или осью таза, axis pelvis. Она представляется вогнутой спереди. Если продолжить ось входа (рис. 220 с, d) въ обѣ стороны по прямому направленію, то она пройдетъ съ одной стороны черезъ пупокъ, съ другой черезъ верхушку копчика.

Контурныя линіи съ прибавленіемъ оси таза и наклоненія таза

Женскій тазъ, pelvis

По измѣреніямъ Nageli у большого числа хорошо развитыхъ женщинъ basis крестцовой кости стоитъ почти на 9 см. выше верхняго края симфиза.

Положеніе promontorium имѣетъ значительное вліяніе на форму тазового входа. Въ этомъ отношеніи различаютъ тазъ съ высокостоящимъ и низкостоящимъ promontorium (Froriep).

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 241 | Теги: Тазъ, Pelvis | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close